Hệ thống thông tin địa lí (tiếng Anh: Geographic Information System) là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ thống máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lí, phân tích, hiển thị các thông tin địa lí.

Hệ thống thông tin địa lí

Khái niệm

Hệ thống thông tin địa lí trong tiếng Anh được gọi là Geographic Information System,viết tắt là GIS.

Có nhiều định nghĩa về GIS, nhưng nói chung đã thống nhất quan niệm chung: GIS là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ thống máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lí, phân tích, hiển thị các thông tin địa lí để phục vụ một mục đích nghiên cứu, quản lí nhất định.

Hệ thống thông tin địa lí là một nhánh của công nghệ thông tin, đã hình thành từ những năm 60 của thế kỉ trước và phát triển rất mạnh trong những năm gần đây.

Vai trò

GIS được sử dụng nhằm xử lí đồng bộ các lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với các thông tin thuộc tính, phục vụ nghiên cứu, qui hoạch và quản lí các hoạt động theo lãnh thổ.

Ngày nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, GIS đã trở thành công cụ trợ giúp quyết định trong hầu hết các hoạt động kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối phó với thảm hoạ thiên tai v.v… 

GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, các nhà quản lí, các doanh nghiệp, các cá nhân v.v… đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế – xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lí, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền bản đồ số nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu bản đồ đầu vào. 

– Xét dưới góc độ là công cụ, GIS dùng để thu thập, lưu trữ, biến đổi, hiển thị các thông tin không gian nhằm thực hiện các mục đích cụ thể.

– Xét dưới góc độ là phần mềm, GIS làm việc với các thông tin không gian, phi không gian, thiết lập quan hệ không gian giữa các đối tượng. Có thể nói các chức năng phân tích không gian đã tạo ra diện mạo riêng cho GIS.

– Xét dưới góc độ ứng dụng trong quản lí nhà nước, GIS có thể được hiểu như là một công nghệ xử lí các dữ liệu có toạ độ để biến chúng thành các thông tin trợ giúp quyết định phục vụ các nhà quản lí.  

– Xét dưới góc độ hệ thống, GIS là hệ thống gồm các hợp phần: Phần cứng, Phần mềm, Cơ.